Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze
o stowarzyszeniu oferta PTT edukacja

Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Commodity Science in Research and Practice"

W dniach 8-10 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Commodity Science in Research and Practice", zapoczątkowanego w 2014 r. podczas 19 Sympozjum IGWT (Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawców i Technologów). Organizatorem konferencji był Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi staje współczesne towaroznawstwo, w obszarach obejmujących m.in. takie kwestie jak:

 - innowacyjność i design w kształtowaniu jakości żywności i wyrobów nieżywnościowych,

 - nowatorskie podejście do badań i oceny jakości wyrobów i usług,

 - ochrona konsumentów na rynku dóbr konsumpcyjnych,

 - bezpieczeństwo i ekologia wyrobów,

 - ocena cyklu życia produktów i gospodarka odpadami,

 - odnawialne źródła energii, ,

 - ekonomiczne i marketingowe aspekty jakości,

 - opakowania i logistyka,

 - systemy zarządzania w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa wyrobów oraz usług.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji TBP. Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK, która zaprezentowała wystąpienie pt "Jakościowa strona odpowiedzialności biznesu" oraz dr Tomasz Sawoszczuk, adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK, który  przedstawił wykład pt "Poznawać przyczyny i wartości rzeczy - nauki ścisłe w służbie nauk ekonomicznych".

W konferencji wzięło udział 115 uczestników z 20 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. W ciągu 3 dni obrad odbyły się trzy sesje plenarne i posterowe pt.: "Jakość i bezpieczeństwo żywności", "Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych" oraz "Ekologiczno - ekonomiczne aspekty jakości", a także "Sesja Młodych", podczas której rezultaty swoich badań zaprezentowali doktoranci i młodzi pracownicy nauki.  Ważnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny pt. "Rola i miejsce towaroznawstwa we współczesnym świecie". Jego celem była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy reprezentantami najważniejszych, towaroznawczych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce oraz przedstawicielami biznesu, na temat:

 - kompetencji absolwentów towaroznawstwa i ich miejsca w otoczeniu gospodarczym,

 - oczekiwań otoczenia gospodarczego,

 - kierunków rozwoju towaroznawstwa w dydaktyce i nauce.

Moderatorem panelu był prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół.

Naukowe osiągnięcia uczestników Konferencji zostały opublikowane w formie książki abstraktów oraz 5 tematycznych monografii:

 -  "Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów" pod red. Renaty Salerno-Kochan i Magdaleny Wojnarowskiej.   

 - "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analiza, trendy, wyzwania" pod red. Małgorzaty Miśniakiewicz i Michała Halagardy,

 - "Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej" pod red. Tomasza Lecha i Renaty Salerno-Kochan,

 - "Kierunki badań i rozwoju produktów nieżywnościowych", pod red. Renaty Salerno-Kochan i Artura Wolaka,

 - "Narzędzia doskonalenia jakości. Analiza ryzyka wyrobów i usług" pod red. Stanisława Popka i Małgorzaty Miśniakiewicz.

Wybrane referaty zostaną opublikowane także w czasopiśmie „Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science”.

Nad przygotowaniem konferencji i jej sprawną realizacją pracowali członkowie Komitetu Organizacyjnego pod przewodnictwem prof. UEK dr hab. inż. Renaty Salerno-Kochan w składzie: dr hab. Tomasz Lech i dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz - sekretarze, dr inż. Michał Halagarda, dr inż. Jerzy Szakiel, dr inż. Magdalena Wojnarowska, dr inż. Artur Wolak. 

Sponsorami konferencji byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Wawel S.A. i Bahlsen Polska.

Konferencja odegrała ważną rolę nie tylko na polu wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy ludźmi nauki i biznesu, ale przyczyniła się do zacieśnienia dotychczasowej oraz nawiązania nowej współpracy. Wpisała się w kalendarz cyklicznych spotkań naukowych towaroznawców i naukowców pokrewnych dyscyplin. Została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, o czym świadczą podziękowania przekazane na ręce Pani Dziekan Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK, dr hab. inż. Wandy Kudełki, prof. UEK oraz Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, a zarazem Prodziekan ds. Badań Naukowych WTiZP UEK i Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego dr hab. inż. Renaty Salerno-Kochan, prof. UEK.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 37 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl